Rzeczpospolita Polska

POWER RegZD

loga_unijne_wiedza_edukacja_rozwoj_fundusz_spol

Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu „Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego ( nabór POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18) jest wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą powstałą (w ramach projektu CIT) na rzecz realizacji DIS oraz wyposażenie kluczowych dla realizacji celów DIS członków kadr UPWr w niezbędne kompetencje zarządcze, a także dostosowanie programów kształcenia do potrzeb realizacji celów DIS.

Cel ten zostanie osiągnięty w okresie 1.10.2019 – 30.09.2023

Wartość projektu: 9 711 312,60 PLN

Dla realizacji wyznaczonej w ramach DIS roli, UPWr potrzebuje rozwoju stymulowanego przedmiotowym projektem. Wpisuje się on w 2 powiązane kierunki rozwoju UPWr i realizuje Strategię rozwoju Uniwersytetu w zakresie dostosowywania procesu kształcenia do zmieniających się oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego. Zarówno Strategia jak i ww. Program ZD wyznaczają cele, jak i kluczowe dążenia Uczelni osadzając ją w regionalnym i ponadregionalnym kontekście naukowym, edukacyjnym, gospodarczym i społecznym. Postulują przyjęcie przez UPWr roli kluczowego, naukowego partnera dla przedsięwzięć gospodarczych na obszarze Dolnego Śląska w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu, w tym m.in. wyspecjalizowanej produkcji wysokiej jakości żywności (funkcjonalnej, dietetycznej, nurtyceutyków). Szerokie wejście w sferę lidera powiązań naukowo-gospodarczych wymaga od UPWr osiągnięcia wysokiego poziomu sprawności, poprzez:

 • sprawność organizacyjną i proceduralną

 • kadry zdolne do zarządzania procesami i realizacji celów Programu ZD

 • nowoczesną i funkcjonalnie ukierunkowaną dydaktykę, wykorzystującą najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne dla wzmacniania efektów kształcenia

 • dydaktycy zdolni wykorzystują cały potencjał, jaki niesie za sobą infrastruktura

 • studenci - dziś wspierani w rozwoju swoich kompetencji, by po zakończeniu kształcenia efektywnie zasilić swoimi zdolnościami kluczowe obszary gospodarczego, administracyjnego i naukowego funkcjonowania Regionu.


Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku:

 1. Wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym poprzez (M6): opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, kontroli i zarządzania procesami pomiędzy UPWr, CIT i podmiotami gospodarczymi wdrożenie narzędzi do zdalnego prowadzenia dydaktyki na rzecz podnoszenia kompetencji z zakresu przedsiębiorczości

 2. Podniesienia kompetencji kadr administracyjnych i zarządczych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb (M6):

  • przygotowania kadr zarządzających do efektywnych działań na rzecz wsparcia sektora gospodarczego przez sektor nauki

  • przygotowania Liderów Wiodących Zespołów Badawczych i kadry administracyjnej UPWr do zarządzania projektami badawczymi

 3. Podniesienia jakości kształcenia w wyniku:
  • dostosowania i realizacji programów kształcenia na kierunkach studiów, które zgodnie z art. 53 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostaną przyporządkowane do 7 dyscyplin naukowych w ramach, których w UPWr prowadzi się kształcenie

  • uzupełnienie programu kształcenia o elementy modułu podnoszenia kompetencji


Zakres projektu, jak i jego cel, ustalone zostały na podstawie prac koncepcyjnych, które objęły całą strukturę UPWr, tj. 5 podstawowych jednostek organizacyjnych (PJO) oraz administrację centralną (AC), w tym także w ujęciu ról PJO w regionalnych strukturach działających na rzecz DIS. Każda z nich przeprowadziła wewnętrzną analizę potrzeb, uwzględniającą obecne działania, w tym realizowane już projekty PO WER oraz plany strategiczne. W wyniku przeprowadzonych prac wyodrębniono 5 zadań odpowiadających potrzebom rozwojowym poszczególnych PJO, AC i całej Uczelni.

Z perspektywy projektu kluczowym zasobem UPWr będzie CIT i wchodzących w jego strukturę 6 nowoczesnych ośrodków naukowo-badawczych:

 • Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności

 • Centrum Produktu Regionalnego

 • Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej

 • Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt

 • Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej

 • Centrum Diagnostyki Chorób Roślin.


Stanowią one łącznie inwestycję o wartości ponad 94 mln zł, nowoczesne zaplecze technologiczne dla Uczelni i jednocześnie jeden z elementów projektu, na rzecz którego będą prowadzone w nim działania.

Zgodnie z misją Uczelni uczestniczy ona w życiu regionu i kraju angażując się społecznie. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, związanych z naukami rolniczymi, biologicznymi, weterynaryjnymi, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz naukami o żywności. Oprócz kształcenia i badań uczelnia czuje się współodpowiedzialna za kreowanie programów transformacji rolnictwa, wsi i małych miast świadczących usługi dla rolnictwa regionu. Miarą skuteczności takich działań jest poprawa poziomu cywilizacyjnego pracy i życia mieszkańców regionu. Wśród kryteriów tych miar, jest między innymi styl życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Przedmiotowy konkurs jest ważnym i specyficznym konkursem wspierającym transfer wiedzy w regionie - z jednej strony wymaga wsparcia projektem realizacji określonych celów szczegółowych PO WER, a z drugiej wzmocnienia potencjałów regionów reprezentowanych przez Uczelnie, poprzez wpisanie ich w realizację tzw. Inteligentnych Specjalizacji, czyli jednego z unijnych narzędzi wzmacniania innowacyjności. Projekt jest składany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a zatem wpisuje się w realizację Regionalnej Strategii Innowacji woj. dolnośląskiego, a konkretniej zawartych w niej Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji (DIS). W ich ramach zidentyfikowano 6 sektorów, które stanowią o innowacyjności regionu i są jego motorami napędowymi. Wśród nich znajduje się DIS - Żywność wysokiej jakości (dalej DIS). Identyfikacja wskazanej DIS ma na celu wykorzystanie potencjału regionalnego sektora spożywczego. Szansą, która została nazwana dla rozwoju tego sektora na Dolnym Śląsku jest rozwój innowacyjnego przetwórstwa rolno-spożywczego, a przede wszystkim rozwój i doskonalenie produkcji żywności funkcjonalnej, ekologicznej, tradycyjnej i suplementów diety z uwzględnieniem wykorzystania rodzimego potencjału naukowego i technologicznego. Działania, które mają pozwolić na wykorzystanie ww. szansy obejmują m.in.:

 • zwiększanie nakładów na B+R w sektorze prywatnym

 • wykorzystanie potencjału jednostek B+R i uczelni wyższych przez sektor przedsiębiorstw

 • zwiększenie oferty jednostek B+R i uczelni wyższych dla biznesu w zakresie pozyskiwania licencji i know-how

 • wzrost odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym jak i usługowym

 • zwiększenie poziomu kooperacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i nauką w ramach sieci współpracy m. in. w inicjatywach klastrowych

Jednym z kluczowych regionalnych interesariuszy działających na rzecz realizacji DIS – Żywność wysokiej jakości jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) będący:

 • stroną szeregu projektów B+R realizowanych przez Uczelnię - konsorcja uczelni i konsorcja uczelni z przedsiębiorstwami i innymi podmiotami

 • członkiem konsorcjum (3 Wydziały) mającego prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)

 • miejscem powstania Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości.

 • ośrodkiem tworzącym zaplecze B+R dla sektora spożywczego, którego jednym z jego największych przedsięwzięć jest projekt Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (dalej CIT) o wartości ponad 94 mln zł, w ramach którego powstanie 6 wyspecjalizowanych ośrodków badawczych.


UPWr ma silną pozycję w makroregionie, szczególnie w województwach dolnośląskim, opolskim i lubuskim. W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęły się nowe formy współpracy z urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi we Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze. Podpisane umowy z urzędami marszałkowskimi, starostwami i urzędami gminnymi, a także z instytucjami gospodarczymi, rządowymi i pozarządowymi. W tym m.in. z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, spółki Stawy Milickie. Aktywne członkostwo we Wrocławskiej Unii Akademickiej oraz w Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki oraz klastrze NUTRIBIOMED.

Szczególne znaczenie dla Uczelni i Regionu jest współpraca w ramach Programu ZD na mocy zawartego w dniu 09.08.2017 porozumienia o współpracy między UPWr a Urzędem Marszałkowskim. W jego ramach Uczelnia aktywnie działa na rzecz Rozwoju Regionalnego i jest jednym z generalnych wykonawców Programu ZD. Jego cele to:

 • Zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych
 • Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i powiązanych z nim dziedzin
 • Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.


Elementem realizacji ww. celów jest projekt CIT stanowiący zaplecze badawcze dla realizacji celów Programu ZD. Inwestycja ta w znaczący sposób podniesie potencjał B+R regionu, ukierunkowany na wsparcie DIS. Realizacja obu przedsięwzięć wymaga jednak osiągnięcia przez UPWr wysokiego poziomu sprawności w wymiarze proceduralnym i zarządczym, czego elementem jest realizacja przedmiotowego projektu w zakresie zad. 5 oraz kształcenie kadr, które zasilić będą mogły każdą grupę interesariuszy, w tym zarówno sektor nauki (zad. 3, 4) i gospodarki (absolwenci z zad. 1 i 2, w tym osoby o potencjale i zainteresowaniach wskazujących na możliwość pozostania w sektorze szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

 Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18plik PDF POWER RegZD - harmonogram wsparcia zadania plik PDF, 173.39 KB
2019-10-17 09:26
plik PDF Regulamin organizacyjny projektu plik PDF, 887.15 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Oświadczenie uczestnika projektu plik PDF, 585.39 KB
2019-10-18 18:50
plik PDF Formularz zgłoszeniowy do projektu plik PDF, 731.15 KB
2019-10-18 18:50
plik PDF Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Zadanie 4: „Uniwersytet 4.0” plik PDF, 318.51 KB
2019-11-18 10:15
dokument Word 2007 Application Form dokument Word 2007, 115.96 KB
2019-11-18 10:15
dokument Word 2007 Declaration of the project participant dokument Word 2007, 110.29 KB
2019-11-18 10:15
plik PDF Załącznik nr 1 – Wzór opisu dokumentu księgowego plik PDF, 554.26 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji Zadań plik PDF, 526.06 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 3 – Wzór raportu monitoringowego z postępów w realizacji Zadania plik PDF, 458.20 KB
2019-10-18 18:50
plik PDF Załącznik nr 4 – Wzór zestawienia wydatków poniesionych w ramach Zadania plik PDF, 623.11 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie plik PDF, 554.55 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 6 – Wzór protokołu ze spotkania Zespołu Projektowego plik PDF, 1.04 MB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 7 – Wzór protokołu ze spotkania Kierownika Zadania wraz z zespołem plik PDF, 692.06 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 8 – Wzór notatki ze spotkania plik PDF, 789.38 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 9 – Wzór listy obecności plik PDF, 622.22 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 10 – Wzór raportu z kontroli wewnętrznej realizacji Projektu plik PDF, 655.64 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 11a – Wzór protokołu odbioru w ramach umowy zlecenia plik PDF, 735.10 KB
2019-10-18 18:51
plik PDF Załącznik nr 11b – Wzór protokołu odbioru w ramach umowy o dzieło plik PDF, 547.66 KB
2019-10-18 18:51