Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA107 - umowa na lata 2019/2021

Umowa nr 2019-1-PL01-KA107-061624

W roku 2019 Narodowa Agencja programu ERASMUS+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Dział Współpracy z Zagranicą i przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu dofinansowanie na realizację 23 mobilności studentów i pracowników z krajami partnerskimi spoza UE.

Czas trwania umowy: 01.08.2019 – 31.07.2021.

Kwota dofinansowania: 62 180 EUR.

Kraje partnerskie: Armenia, Chiny, Izrael, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Mołdawia, Ukraina, Uzbekistan.

W poniższej tabeli znajduje się informacja o przyznanych mobilnościach i kwocie dofinansowania:

Lp. Kraj Uczelnia Liczba uczest-ników Rodzaj i kierunek mobilności oraz wsparcie indywidualne (dofinansowanie na uczestnika w EUR) Podróż (dofinanso- wanie na uczestnika w EUR) Łączna kwota dofinanso- wania w EUR
1 Armenia Armenian National Agrarian University 3 STA – 1 wyjazd – 1260
STT – 1 przyjazd – 980
SMP – 1 przyjazd – 2400
360 5 720
2 Chiny Hunan Agricultural University 2 STA – 1 przyjazd – 980
SMS – 1 przyjazd – 4000
820 6 620
3 Izrael Ort Braude College 10 STT – 1 wyjazd – 1260
STT – 1 przyjazd – 980
STA – 2 przyjazdy – 980
STA – 2 wyjazdy – 1260
SMS – 2 przyjazdy – 4000
SMS – 2 wyjazdy – 3500
360 25 320
4 Kanada University of British Columbia 1 STA – 1 przyjazd – 980 820 1 800
5 Kazachstan Seifullin Kazakh Agro Technical University 1 STA – 1 wyjazd – 1260 530 1 790
6 Kolumbia Universidad de Magdalena 1 STA – 1 przyjazd – 980
1500
2 480
7 Mołdawia State Agrarian University of Moldova 1 STA – 1 wyjazd – 1260 275 1 535
8 Ukraina 1. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2. Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
3 STA – 1 przyjazd – 980
STA – 1 wyjazd – 1260
SMS – 1 przyjazd – 4000
275 7 065
9 Uzbekistan Samarkand Agricultural Institute 1 STT – 1 przyjazd – 980 820 1 800

Rodzaje mobilności:

  • SMS – mobilność studentów celem odbycia części studiów; czas trwania mobilności: 5 miesięcy
  • SMP – mobilność studentów celem odbycia praktyki; czas trwania mobilności: 3 miesiące
  • STA – mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych celem prowadzenia zajęć; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży)
  • STT – mobilność pracowników w celach szkoleniowych; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży).