Rzeczpospolita Polska

POWER UPWR 2.0

loga_unijne_wiedza_edukacja_rozwoj_fundusz_spol

Projekt pt.: UPWR 2.0: międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju; Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z062/18 z dn. 04.06.2019 r.

Wartość projektu: 7 466 720,07 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 7 242 718,46 zł, wkład własny ze środków publicznych w wysokości 224 001,61 zł.

Podział kwoty dofinansowania:

 • 6 292 951, 67 zł – Europejski Fundusz Społeczny
 • 949 766,79 zł – budżet państwa

Okres realizacji projektu: 1.7.2019-30.6.2023

Celem głównym projektu jest wzbogacenie oraz poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz umożliwienie prowadzenia dydaktyki zgodnej z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku:

 • WSPARCIA INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ poprzez stworzenie centralnego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową, służącego wsparciu procesów administracyjnych, naukowych i dydaktycznych (moduł/ M6)

 • WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH, STRUKTURALNYCH I PROCESOWYCH (M6) w obszarach:
  • skutecznego pozyskiwania i obsługi programów europejskich, zwiększających obecność i rozpoznawalność UPWR w międzynarodowym świecie nauki, a także pozwalających na podniesienie jakości kształcenia

  • rozwoju strategii LOGO HR, w tym stworzenia przejrzystej polityki zatrudniania (OTMR), umożliwiającej wybór najlepszych pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych, w oparciu o wystandaryzowane kryteria i procedury

Zakres projektu, jak i jego cel, ustalone zostały na podstawie prac koncepcyjnych, które objęły całą strukturę UPWR, tj. 5 podstawowych jednostek organizacyjnych (PJO) oraz administrację centralną (AC) i ABK. Każda z nich przeprowadziła wewnętrzną analizę potrzeb, uwzględniającą obecne działania, w tym realizowane już projekty PO WER oraz plany strategiczne. W wyniku przeprowadzonych prac wyodrębniono 5 zadań odpowiadających potrzebom rozwojowym poszczególnych PJO, AC i całej Uczelni.


Grupy docelowe:

 1. Kadra administracyjna i zarządzająca UPWr

 2. Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWr oraz jednolitych studiów magisterskich

 3. Studenci studiów III stopnia UPWr (doktoranci)

 4. Pracownicy Akademickiego Biura Karier UPWr


Projekt wpisuje się w:

 • misję, wizję i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku

 • strategię rozwoju Uczelni do 2020 roku

 • aktualne strategie rozwoju poszczególnych PJO



plik PDF POWER UPWr 2.0 – harmonogram wsparcia plik PDF, 509.27 KB
2019-11-05 14:10