Rzeczpospolita Polska

Krok po kroku
Formalności krok po kroku

Rekrutacja

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Formularz Aplikacyjny z Planem Pobytu Rekrutacja listopad 2019 Należycie wypełniony formularz w języku angielskim dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą. Na etapie rekrutacji podpisy strony wysyłającej i przyjmującej nie są wymagane.
2. Certyfikat lub zaświadczenie o znajomości języka obcego Wraz z Formularzem Aplikacyjnym Certyfikat należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą. Osoby nie posiadające certyfikatu zapisują się na rozmowę kwalifikacyjną w Dziale Współpracy z Zagranicą.
3. Opinia przełożonego lub opiekuna/promotora Wraz z Formularzem Aplikacyjnym Dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.

Formalności przed wyjazdem

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Letter of Acceptance Przed podpisaniem umowy Zeskanowany i podpisany dokument przez instytucję przyjmującą należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
2. Umowa finansowa Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem Podpisanie umowy finansowej jest konieczne. W celu jej podpisania potrzebne będą:
  • dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej,
  • zakres działań,
  • dane bankowe,
  • kopia ubezpieczenia na cały okres pobytu.
Powyższe dane należy przesłać na adres mailowy minimum 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy
3. Podpisany Plan Pobytu Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, wraz z podpisaniem umowy Plan pobytu z podpisami strony wysyłającej i przyjmującej należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
4. Formularz zgłoszeniowy Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, wraz z podpisaniem umowy Dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
5. Oświadczenie Uczestnika Projektu Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, wraz z podpisaniem umowy Dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą. Należy wpisać nazwę instytucji zagranicznej.
6. Wniosek delegacji zagranicznej w EOD Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, po podpisaniu umowy Delegacje zagraniczne – COST/Inne – należy wpisać kwotę ryczałtu (koszty podróży + koszty pobytu). Dane dotyczące projektu i źródła finansowania należy uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą. Należy załączyć skan umowy.
7. Oświadczenia uczestnika Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem, po podpisaniu umowy Dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
8. Bilety lotnicze Przed wyjazdem Beneficjent kupuje bilety we własnym zakresie.

Formalności po powrocie z instytucji zagranicznej

Lp. Co? Kiedy? Uwagi
1. Certyfikat odbytego stażu wraz z opisem efektów kształcenia Maksymalnie 2 tygodnie po odbyciu stażu. Podpisuje opiekun w instytucji przyjmującej.
Dokument dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
2. Elektroniczna ankieta ewaluacyjna Maksymalnie 2 tygodnie po odbyciu stażu. Link do ankiety przekazuje Dział Współpracy z Zagranicą.
3. Formularz uzyskanych rezultatów* Maksymalnie 2 tygodnie po odbyciu stażu. Podpisany dokument przez instytucję przyjmującą dostarczyć należy do Działu Współpracy z Zagranicą.
4. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu Maksymalnie 2 tygodnie po odbyciu stażu. Dokument dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą. Jedynymi kosztami kwalifikowalnymi są koszty podróży i pobytu (część II i III).
5. Rozliczenie delegacji w EOD Maksymalnie 2 tygodnie po odbyciu stażu. Załączyć skan certyfikatu odbytego stażu oraz skany kart pokładowych.

* W przypadku uzyskania niesatysfakcjonujących efektów wyjazdów przez uczestnika, sporządzona zostanie opinia o zaistniałym fakcie. Będzie to rzutować na dalsze możliwości uczestnictwa beneficjenta w innych ofertach stypendialnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.