Rzeczpospolita Polska

InterStud WUELS

Akronim Projektu: InterStud WUELS

Tytuł projektu: „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców”

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

Wartość projektu: 408 154,02 zł

Celem projektu jest dostosowanie obsługi administracyjnej na UPWr do potrzeb studentów zagranicznych poprzez:

  • podniesienie kompetencji językowych, merytorycznych i międzykulturowych pracowników administracyjnych UPWr,
  • ułatwienie funkcjonowania i zapewnienie komfortu studentów zagranicznych na UPWr,
  • zwiększenie aklimatyzacji studentów cudzoziemców w nowym środowisku i ich integrację ze społecznością lokalną i akademicką,
  • kształtowanie na UPWr postaw wzajemnej tolerancji.

Działania podjęte w Projekcie obejmować będą wsparcie szkoleniowe kadry administracyjnej, przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów cudzoziemców oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Zadanie nr 1Podniesienie kompetencji językowych pracowników administracyjnych UPWr zaangażowanych w obsługę studentów cudzoziemców. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez organizację w roku akademickim 2020/2021 grupowych profesjonalnych kursów języka angielskiego w zakresie obsługi studenta i toku studiów dla kadry administracyjnej UPWr.
  2. Zadanie nr 2Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych UPWr w zakresie obsługi cudzoziemców – od kandydata do absolwenta. W ramach zadania odbędą się szkolenia poświęcone zagadnieniom formalno-prawnym związanym z podejmowaniem i odbywaniem studiów przez cudzoziemców oraz profesjonalnej obsłudze studentów z różnych kręgów społecznych i kulturowych.
  3. Zadanie nr 3Przygotowanie anglojęzycznej dokumentacji z zakresu obsługi studenta i toku studiów.
  4. Zadanie nr 4Uzupełnienie systemu polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń UPWr.
  5. Zadanie nr 5Organizacja Adaptation Month. W październiku 2020 r. zorganizowane zostaną trzy spotkania studentów polskich i zagranicznych w obrębie Wrocławia połączone ze zwiedzaniem miasta i rozmowami na temat różnorodności kulturowej. Efektem miesiąca adaptacyjnego ma być wczesna integracja studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w UPWr ze społecznością studentów polskich w środowisku miasta.
  6. Zadanie nr 6Organizacja International WUELS Meetings. Zadanie polega na organizacji cyklicznych spotkań studentów cudzoziemców z przedstawicielami studenckich kół naukowych i organizacji studenckich UPWr, połączonych z wyjściami tematycznymi do różnych wrocławskich obiektów powiązanych z działalnością ww. grup.

„Projekt pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców” jest realizowany w ramach Programu Welcome to Poland przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18”.

dokument Word 2007 Ankieta kwalifikacyjna dokument Word 2007, 565.15 KB
2020-02-13 13:11
dokument Word 2007 Deklaracja przystąpienia do projektu dokument Word 2007, 563.77 KB
2020-02-13 13:11
dokument Word 2007 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika/czki Projektu dokument Word 2007, 64.04 KB
2020-02-13 13:11
dokument Word 2007 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu dla celów przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym NAWA dokument Word 2007, 114.83 KB
2020-02-13 13:11
plik PDF Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną odnośnie celu i zakresu przetwarzania jego jej danych osobowych na gruncie POWER (zgodnie z przepisami RODO) plik PDF, 391.37 KB
2020-02-13 13:12
plik PDF Regulamin rekrutacji plik PDF, 408.65 KB
2020-02-13 13:11