Rzeczpospolita Polska

Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich

loga_unijne_wiedza_edukacja_rozwoj_fundusz_spol


Tytuł projektu: Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A053/19-00
Okres realizacji: od 01.01.2020 do 30.09.2023
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Wartość projektu: 3 993 083,76 zł
Dofinansowanie z UE: 3 365 370,99 zł

Harmonogram szkoleń z I bloku – szkolenia świadomościowe (maj-czerwiec)

Harmonogram szkoleń z I bloku – szkolenia świadomościowe (lipiec -sierpień)

Harmonogram szkoleń z I bloku – szkolenia świadomościowe (wrzesień-grudzień)

Projekt „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” jest realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości. Bezpośrednią grupą docelową w projekcie jest kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca, a pośrednią studenci. W projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. osobami, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu. Projekt jest przedsięwzięciem, które przede wszystkim ma zmienić postrzeganie niepełnosprawności oraz pomóc w zrozumieniu jej wielopłaszczyznowych problemów oraz przyczynić się do zwiększenia szeroko rozumianej dostępności poprzez aktywne zmiany w sześciu obszarach działania:

Zadanie 1

Poszerzenie zakresu działalności struktury jednostki ds. dostępności w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu poprzez zatrudnienie co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością i utrzymanie jej zatrudnienia w okresie jednego roku od daty zakończenia projektu. Osoba ta będzie odpowiedzialna za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie wieloaspektową obsługę projektu.

 

Zadanie 2

Poprawa dostępności i likwidacja barier architektonicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W ramach zadania planuje się dla osób niewidomych i słabowidzących zakup znaczników, które działając w połączeniu z prostą aplikacją stanowią system ułatwiający poruszanie się po budynkach, gdzie odbywają się wykłady i ćwiczenia. Dzięki nim można bez trudu odnaleźć właściwą drogę. Aplikacja mobilna po wykryciu znacznika, automatycznie uruchamia sygnał dźwiękowy. Dla osób niesłyszących i słabosłyszących planuje się zakup systemu pętli indukcyjnych. Ich celem jest wspomożenie słuchu, poprawiające komfort słyszenia oraz jakość dźwięku. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przewidziany jest zakup dźwigu osobowego (projekt, prace przygotowawcze, przygotowanie podszybia, zakup windy).

 

Zadanie 3

Rozwój zaplecza technologicznego i poprawa dostępności w obszarze technologii wspierających w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W ramach zadania planuje się rozwinięcie zaplecza technologicznego zwiększającego i rozwijającego dostępność istniejących już systemów informacyjnych, stron internetowych i kursów e-learningowych, kamer dla osób słabowidzących. Prowadzone będą prace z zakresu audiodeskrypcji/napisów tekstu alternatywnego w Centrum Kształcenia na Odległość.

 

Zadanie 4

Wdrożenie procedur i regulacji gwarantujących zniwelowanie barier i zapewnienie dostępności w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Zadanie realizowane będzie etapami, planuje się zmiany regulacji, procedur, wprowadzenie nowych i aktualizację obowiązujących w tym:

  1. Aktualizacja dokumentów horyzontalnych: Statut w tym Deklaracja dostępności, Regulamin studiów (szkół doktorskich) w tym zasady i Regulamin wsparcia osób (studentów/studentek) z niepełnosprawnościami, Regulamin administracyjny, Regulamin zamówień publicznych.
  2. Zaktualizowane i rozszerzone zostaną procedury w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: Procedura dotycząca nowych inwestycji, Procedura dotycząca utrzymania / remontów budynków, Polityka bezpieczeństwa / procedura reagowania na agresję, zagrożenie życia, Procedury ewakuacyjne, umowy świadczenia usług edukacyjnych.
  3. Opracowany będzie podręcznik dobrych praktyk. Jego celem będzie podniesienie dostępności na najwyższy poziom, gdyż formalne procedury są zbyt mało elastyczne, by uwzględniać wszystkie możliwe przypadki. W podręczniku znajdą się instrukcje w jaki sposób należy postępować – w oparciu o procedury.

 

Zadanie 5

Realizacja wsparcia edukacyjnego dla studentów/studentek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z różnymi niepełnosprawnościami

Celem zadania jest poszerzenie oferty i dostosowanie wsparcia edukacyjnego do potrzeb studentów/studentek UPWr z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W zadaniu zaplanowano szereg działań mających poprawić i usprawnić istniejący stan wsparcia. Planuje się opracowanie z Partnerem, Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości ankiety rekrutacyjnej (dotyczącej dostosowania procesu wsparcia edukacyjnego do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami). Ze względu na liczne problemy z obszaru zaburzeń psychologicznych i psychicznych planuje się wsparcie w ramach konsultacji z psychologiem zarówno dla pracownika jak i studenta. Planuje się również zaangażowanie biura karier i wypracowanie dobrych praktyk i procedur dot. organizacji staży i praktyk zawodowych dla dla osób z niepełnosprawnościami w celu zwiększenia ich zatrudnialności. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu sportowego, stworzenie modeli 3D, oprogramowania i usługi zapewniającej prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym online. W zadaniu tym realizowane będą wyjazdy studyjne na uczelnie krajowe i zagraniczne w celu zapoznania się z tamtejszymi rozwiązaniami na rzecz studentów niepełnosprawnych.

Zaplanowane wsparcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i możliwość indywidualizacji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami podczas zajęć. Uzyskanym efektem będzie student wyposażony do podjęcia pracy na równi ze studentami pełnosprawnymi.

W ramach wsparcia oferowanego w projekcie: „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla studentów i doktorantów. Dokładne informacje znajdują się na stronie https://www.upwr.edu.pl/poradnia.

 

Zadanie 6

Realizacja programu szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadr Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zadanie będzie realizowane w czterech blokach:

Blok I: Szkolenia świadomościowe – mają na celu wyposażenie kadry w podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia mają ograniczyć strach i zachęcić do dalszego rozwoju w zakresie pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Blok II: Warsztaty z zakresu pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności w procesie dydaktycznym – szkolenie zawiera elementy dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzenia zdrowia psychicznego, niepełnosprawność narządu wzroku, słuchu, choroby neurologiczne, choroby rzadkie. Szkolenia oparte są o zajęcia warsztatowe, symulacje i studia przypadków.

Blok III: Warsztat specjalistyczne dla kadry administracyjnej i pomocniczej. Szkolenia te będą poruszały tematy takie jak tworzenie treści, stron i aplikacji zgodnych z WCAG, obsługa dla osób z niepełnosprawnościami, projektowanie uniwersalne, zarządzanie przestrzenią dostępną, metody nauczania języków obcych osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, zamówienia publiczne uwzględniające potrzeby dla osób z niepełnosprawnościami, przykładowe zagadnienia dla kadry zajmującej się inwestycjami infrastrukturalnymi, zarządzaniem nieruchomościami

Blok IV: Warsztat dla kadry zarządzającej. Zostanie poruszony temat polityki antydyskryminacyjnej Uczelni wobec dla osób z niepełnosprawnościami w świetle obecnego ustawodawstw; procedury wewnątrzuczelniane wyrównujące szanse w procesie kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami; diagnozowanie barier pod kątem konkretnych rodzajów niepełnosprawności w planach studiów;

Dodatkowo: szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, uwzględniający szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i szkolenia fizjoterapeutyczne.


Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich”

Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zał. nr 1 do zarządzenia nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich”

Regulamin udziału w projekcie "Uniwersytet Przyrodniczy dla wszystkich"

formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

formularz rekrutacyjny – załącznik nr 2

oświadczenie – załącznik nr 3

bilans kompetencji – załącznik nr 4