Rzeczpospolita Polska

Centrum Innowacyjnych Technologii

fe_rp_ds_ue

Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. – 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 102 205 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 69 999 103,31PLN


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 1: Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.1: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych

Projekt polega na budowie i wyposażeniu 6 obiektów infrastruktury badawczo-rozwojowej:

 1. Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności (Wrocław)
 2. Centrum Produktu Regionalnego (Wrocław)
 3. Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej (Psary)
 4. Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt (Wrocław)
 5. Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej (Wrocław)
 6. Centrum Diagnostyki Chorób Roślin (Wrocław)

Projekt planowany jest w 6 lokalizacjach, na terenach stanowiących własność beneficjenta z udziałem części gospodarczej na poziomie 40%. Tworzona jednostka, ma być ośrodkiem badawczo-rozwojowym prowadzącym badania z zakresu biotechnologii nakierowane m. in. na takie obszary jak: środki spożywcze o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowe inteligentne typy roślin, pasze wysokiej jakości i środki alternatywne w farmakoterapii zwierząt, karmy specjalistyczne i suplementy diety dla zwierząt domowych, żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna i lokalna, żywność funkcjonalna i nutraceutyki, żywność o zwiększonych właściwościach odżywczych, technologie opakowywania i przechowywania. Planowane są też usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie: analiz laboratoryjnych, wspólnych doświadczeń i eksperymentów, opracowania nowych lub ulepszonych metod, receptur i technologii, innowacyjnych produktów, testowania: urządzeń, linii produkcyjnych, środków produkcji, produktów (preparatów, leków, szczepionek, związków chem., itp.), weryfikacji w skali technicznej i półtechnicznej wyników uzyskanych w skali laboratoryjnej, szkoleń i warsztatów. Wnioskowany projekt przyczyni się do poprawy jakości żywności produkowanej i przetwarzanej na Dolnym Śląsku poprzez budowę zintegrowanego systemu zapewniającego bezpieczeństwo żywności, w tym stworzenie powiązań sieciowych w zakresie ochrony zdrowia obywateli na bazie koncepcji zapewniającej bezpieczeństwo żywności „od pola do stołu”.

Cele realizacji projektu

Cele projektu dotyczą zwiększenia poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej na Dolnym Śląsku poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdolnego do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Tworzona jednostka, ma być ośrodkiem badawczo-rozwojowym świadczącym również usługi w zakresie: analiz laboratoryjnych, wspólnych doświadczeń i eksperymentów, opracowania nowych lub ulepszonych metod, receptur i technologii, opracowania nowych innowacyjnych produktów, testowania: urządzeń, linii produkcyjnych, środków produkcji, produktów (preparatów, leków, szczepionek, związków chemicznych, itp.), weryfikacji w skali technicznej lub półtechnicznej wyników uzyskanych w skali laboratoryjnej.

Projekt przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:

 • wzrost poziomu innowacji w branży związanej z gospodarką żywnościową na Dolnym Śląsku,
 • poprawa konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku,
 • poprawa konkurencyjności rolnictwa w tym ogrodnictwa na Dolnym Śląsku,
 • promocja regionu poprzez współpracę przy opracowywaniu produktów regionalnych,
 • podniesienie jakości i stopnia wykorzystania badań w regionie,
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności Dolnego Śląska,
 • poprawa bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych,
 • stworzenie nowej generacji żywności funkcjonalnej ukierunkowanej na zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych (dietozależnych),
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • zwiększenie świadomości konsumentów z zakresu żywności i żywienia,
 • poprawia stanu zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne, jak też przeciwdziałanie ich skutkom,
 • wzrost kwalifikacji i możliwości rozwoju doktorantów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • poprawa stanu bazy badawczo-rozwojowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zgodzie z zaleceniami przepisów unijnych i krajowych,
 • wzrost konkurencyjności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rynku usług badawczo-rozwojowych i pozycji w europejskiej przestrzeni naukowej.