Rzeczpospolita Polska

EPOS-PL+

epos_fundusze_europejskie_720px

EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)


Termin realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.12.2023

Kierownik projektu na UPWr:

dr hab. inż. Jan Kapłon, profesor uczelni
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
E-mail:

Wartość projektu: 52 844 599,09 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 37 853 456,48 PLN 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.Projekt EPOS-PL+


Projekt EPOS-PL+ jest realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w konsorcjum z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polską Grupą Górniczą SA.

EPOS-PL+ jest kontynuacją oraz rozszerzeniem projektu EPOS-PL – System Obserwacji Płyty Europejskiej, który jest realizowany przez naukowców UPWr od 2017 r. Misją projektu EPOS jest zbudowanie wielowarstwowej, multi-dyscyplinarnej i interpretacyjnej infrastruktury badawczej ze szczególnym uwzględnieniem terenów eksploatacji górniczej gromadzącej dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywanie, standaryzowanie i integrowanie ich w postaci baz danych. W ramach programu EPOS budowana jest platforma IS-EPOS, stanowiąca główny serwis Tematycznego Węzła Zagrożeń Antropogenicznych TCS-AH. W ramach EPOS-PL+ węzeł ten będzie zasilany w ramach projektu EPOS-PL+ danymi z nowego poligonu pomiarowego – Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych.

Projekt EPOS-PL+ jest elementem szerszego przedsięwzięcia wpisanego na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz wpisującego się w strukturę European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Budowana i modernizowana w ramach projektu infrastruktura jest ściśle związana z europejskim programem rozwoju infrastruktury badawczej ziemi stałej tzw. „solid earth” i stanowi jego integralną część.

Uniwersytet Przyrodniczy ma wkład w:

  • powstanie Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych (CIBDS), wykorzystujące interferometryczne satelitarne radarowe dane pomiarowe SAR (SyntheticAperture Radar) o wysokiej rozdzielczości do badań deformacji terenów górniczych,

  • rozwój platformy IT do badań deformacji metodami sztucznej inteligencji (EPOS-AI),

  • rozwój istniejącego na UPWr Centrum Infrastruktury Badawczej GNSS (CIBDG) poprzez automatyzację wyznaczania przemieszczeń z danych GNSS, budowę infrastruktury pomiarowej, pozwalającej na wyznaczanie przemieszczeń długo i krótkookresowych oraz eliminację błędów sprzętowych,

  • budowę GGOS-PL++ – Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego na obszarze Polski, poprzez zastosowanie precyzyjnego transferu czasu oraz rozbudowę infrastruktury do pomiarów grawimetrycznych,

  • rozwój metod fotogrametrycznych do pomiarów deformacji terenu.