Rzeczpospolita Polska

STER

ster_logotypy
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów", realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

Projekt „INDOORS” w ramach programu „STER – stypendia doktorskie dla cudzoziemców” Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejProjekt dedykowany dla doktorantów realizujących proces kształcenia w SD UPWr realizujących swoje prace doktorskie w ramach dyscyplin:

  • technologia żywności i żywienia,
  • nauki biologiczne,
  • weterynaria2 osoby,
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Kandydat pretendujący do projektu STER musi spełnić następujące warunki:

  • nie jest absolwentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w polskiej instytucji,
  • nie jest doktorantem odbywającym stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie oraz nie ubiega się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w polskiej instytucji,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa.

Działania projektu dedykowane doktorantom SD obejmują m.in.:

  • realizację interdyscyplinarnego i międzynarodowego programu kształcenia z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju w danej dyscyplinie,
  • dodatkowe stypendium motywacyjne dla 50% najlepszych doktorantów zagranicznych.

Programem objętych zostanie 7 doktorantów przez cały okres realizacji procesu kształcenia w SD UPWr w latach 2019-2023 z naboru z rocznika 2019/2020.

Kierownik projektu

Krzysztof Kafarski

Biuro projektu

tel.: 71 320 1024
e-mail:


plik PDF Regulamin projektu – STER plik PDF, 564.60 KB
2020-09-18 09:13
dokument Word Zał. nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium (I roku) dokument Word, 105.00 KB
2020-02-10 07:51
dokument Word Zał. nr 2 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium (II-IV roku) dokument Word, 125.50 KB
2020-02-10 07:51