Rzeczpospolita Polska

Biuro Rzecznika PatentowegoBiuro Rzecznika Patentowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) świadczy pomoc pracownikom, doktorantom i studentom uczelni w sprawach własności przemysłowej, w zakresie uzyskiwania, zachowywania i wykonywania praw, a w szczególności:

  • współuczestniczy w badaniu stanu techniki w bazach patentowych, jako części rozeznania literaturowego pracy naukowo-badawczej,
  • opracowuje dokumentacje zgłoszeniowe przedmiotów podlegających ochronie i dokonuje tych zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP,
  • prowadzi bieżące sprawy związane z postępowaniem przed tym urzędem,
  • informuje twórców o stanie zgłoszonych do ochrony projektów wynalazczych oraz uzyskanych praw wyłącznych,
  • bierze udział w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i odwoławczym przed krajowym i zagranicznymi urzędami patentowymi oraz sądami w sprawach własności przemysłowej,
  • gromadzi i udostępnia literaturę patentową oraz prawną z zakresu własności przemysłowej.