Rzeczpospolita Polska

Stypendia doktoranckie

Każda osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej UPWr otrzyma stypendium przez 4-letni okres kształcenia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w Ustawie 2.0:

  • na I i II roku kształcenia w wysokości około 2104 zł netto (2371 zł brutto),
  • po ocenie śródokresowej (III i IV rok) w wysokości około 3242 zł netto (3653 zł brutto).

Stypendia doktoranckie będą zwolnione z podatku, ale będą od nich odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Doktorant niepełnosprawny będzie mógł otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty sprzed oceny śródokresowej. 

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

W przypadku zatrudnienia doktoranta jako nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym) w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium przysługującego po ocenie śródokresowej.