Rzeczpospolita Polska

Stypendium rektora


W roku akademickim 2018/2019

ustala się następujące wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z uzyskaną ilością punktów:

ilość punktów kategoria Wysokość stypendium
pow. 10 pkt.
9 - 10 pkt.
6 - 8 pkt.
4 - 5 pkt.
1 - 3 pkt.
I kategoria
II kategoria
III kategoria
IV kategoria
V kategoria
1 200 zł
900 zł
600 zł
450 zł
360 zł

Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018-19

plik PDF Stypendium rektora plik PDF, 191.42 KB
2018-12-06 14:15

plik PDF Minimalna liczba punktów, od której przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok 2018/2019 plik PDF, 229.09 KB
2018-12-05 13:21

 


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

51. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Każde z kryterium stypendium rektora dla najlepszych studentów
podlega osobnej ocenie poprzez zastosowanie skali punktowej. Składowe każdego kryterium przeliczane są na pełne punkty.

52. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

53. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z wyjątkiem studentów wymienionych w pkt. 52

54. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w
terminie nie dłuższym niż jeden rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

55.Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w ilości nie większej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni,
osobno dla studentów studiów I i II stopnia. Za 100% studentów przyjmuje się liczbę studentów według stanu na dzień 15 października danego roku. Informacje o liczbie studentów Dziekan przekazuje do Działu Organizacji Studiów w terminie do 17 października danego roku.

56. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na uzasadniony wniosek studenta (zał. nr 17 i nr 17a do Regulaminu), do którego załącza
się dokumentację osiągnięć zawartych w uzasadnieniu do wniosku.

57. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim, tj. uzyskał zaliczenia i
zdał egzaminy ze wszystkich określonych w planie studiów przedmiotów dla danego roku akademickiego (z wyjątkiem studentów wymienionych w pkt. 52).

58. Średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z zaliczenia łącznego poszczególnych przedmiotów (z wyjątkiem oceny z wychowania
fizycznego) w poprzednim roku akademickim.

59. Student występując z wnioskiem o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, musi uzyskać średnią ocen za ostatni rok nie niższą niż 4,0.
Średnia ocen musi być potwierdzona przez dziekanat. Wymóg ten nie dotyczy studentów starających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz studentów wymienionych w pkt. 52, którzy do wniosku o stypendium załączają dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

60. Dla studentów przyjętych z innej Uczelni w przypadku, gdy skala ocen w Uczelni, z której zostali przyjęci, jest szersza niż skala ocen w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmuje się:

a) przy skali ocen do 5,50 – średnią ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia dzieli się przez współczynnik 1,1;

b) przy skali ocen do 6,00 – średnią ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia dzieli się przez współczynnik 1,2.

61. Średnie ocen przeliczane są na punkty według poniższej skali:

4,0 - 4,10      – 1
4,11 - 4,20    – 2
4,21 - 4,30    – 3
4,31 - 4,40    – 4
4,41 - 4,50    – 5
4,51 - 4,60    – 6
4,61 - 4,70    – 7
4,71 - 4,80    – 8
4,81 - 4,90    – 9
4,91 - 5,00    – 10

 62. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wymienione poniżej osiągnięcia naukowe, przeliczone na punkty:

1. przygotował i zrealizował własny projekt naukowy – student załącza 17 pozytywną opinię o projekcie pracownika naukowego z tej dziedziny (raport) lub kopię umowy, z której wynika udział studenta w pracy badawczej   – 10 pkt.
2. opublikował artykuł naukowy

a) w czasopiśmie naukowym (wg listy Journal Citation Reports), tj.: lista A MNiSW  – 8 pkt.
b) w krajowym czasopiśmie naukowym (wg listy B MNiSW)  – 5 pkt.
c) w innym czasopiśmie naukowym lub popularnonaukowym, które nie znajduje się na liście MNiSW  – 1 pkt.

3. otrzymał nagrodę prezentując swoją pracę na zagranicznej konferencji naukowej*:

a) I miejsce  –  5 pkt.
b) II miejsce  –  4 pkt.
c) III miejsce  – 3 pkt.

4. uzyskał nagrodę, prezentując swoją pracę na międzynarodowej konferencji w kraju*:    

a) I miejsce    –  4 pkt.
b) II miejsce   –  3 pkt.
c) III miejsce   –  2 pkt.

5. uzyskał nagrodę prezentując swoją pracę na krajowej konferencji*:

a) I miejsce   – 3 pkt.
b) II miejsce  – 2 pkt.
c) III miejsce  – 1 pkt.

6. inne wyróżniające się osiągnięcia – naukowe   1 - 5 pkt.

* w przypadku prezentowania na kilku konferencjach tej samej pracy punkty zalicza się tylko raz, najkorzystniejsze dla studenta.

63. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wymienione poniżej osiągnięcia sportowe:

1.  zdobycie medalu w igrzyskach olimpijskich  – 15 pkt.
2.  udział w igrzyskach olimpijskich  – 10 pkt.
3.  mistrzostwa świata, puchar świata, akademickie mistrzostwa świata uniwersjady, mistrzostwa Europy, puchar Europy, akademickie mistrzostwa Europy:

a)  miejsce I – III      – 9 pkt.
b)  miejsce IV – V     – 8 pkt.
c)  miejsce VI – VIII   – 7 pkt.

4.  mistrzostwa Polski, puchar Polski, akademickie mistrzostwa Polski
            – klasyfikacja generalna:

a)  miejsce  I        – 6 pkt.
b)  miejsce II–III  –  5 pkt.

5.  akademickie mistrzostwa Polski w typie uczelni

a)  miejsce I            – 4 pkt.
b)  miejsce II – III   –  3 pkt. 

*przy przyznawaniu stypendium pod uwagę brane będą wyniki osiągane w zawodach organizowanych wyłącznie przez Polski Komitet Olimpijski, związki sportowe ujęte w ogłoszeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy.

** przy przyznawaniu stypendium brane będą również wyniki osiągnięte w zawodach określonych w punktach 1 - 5 organizowanych dla osób niepełnosprawnych przez Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” i Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.

64. Student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli w poprzednim roku akademickim miał niżej wymienione osiągnięcia artystyczne:

1.  w międzynarodowych konkursach, festiwalach, przeglądach zajął:

a)  miejsce I          – 10 pkt.
b)  miejsce II –III    –  9 pkt.
c)   miejsce IV –V    –  8 pkt.

2.  w ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach zajął:

a)   miejsce I          –  6 pkt.
b)   miejsce II – III   – 5 pkt.
c)   miejsce IV – V   –  4 pkt.

3.  w regionalnych konkursach, festiwalach, przeglądach zajął:

a)  miejsce I – III  –  3 pkt.

4.  inne wyróżniające się artystyczne osiągnięcia   –  1 -5 pkt.

 

65. Imprezy artystyczne wymienione w pkt. 64 muszą być sformalizowane, tzn. mieć określony tytuł i tematykę oraz warunki uczestnictwa, a uczestnicy są oceniani przez jury.

66. W przypadku osiągnięć zespołowych:

1. naukowych – liczba osiągniętych punktów stanowi:

a) 75% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia, jeśli dotyczy ono 2 osób,
b) 50% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia, jeśli dotyczy ono 3 osób,
c) 30% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia, jeśli dotyczy ono 4 i więcej osób.

2. we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sporcie w grach zespołowych liczba osiągniętych punktów stanowi 60% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia. W pozostałych dyscyplinach do stypendium osiągnięcia traktowane są jak indywidualne (np. sztafeta 4 x 100 m);

3. artystycznych – liczba osiągniętych punktów stanowi:

a)  75% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia jeśli dotyczy ono 2 osób,
b)  65% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia jeśli dotyczy ono 3- 6 osób,
c)  40% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia jeśli dotyczy ono 7- 9 osób,
d)  30% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia jeśli dotyczy ono 10 i więcej osób.

* Punkty wylicza się w zaokrągleniu do pełnej liczby w górę przy równym lub większym 0,5 pkt. Studentowi zalicza się nie mniej niż 1 punkt;

67. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, który:

a) jest laureatem olimpiady międzynarodowej – 15 pkt.

b) jest laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim – 13 pkt.

c) jest finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim – 10 pkt.

68.  W pełnej ocenie osiągnięć studenta sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach (dot. pkt. 59, 62, 63, 64) pozwalających ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

69. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz ze stosownymi dokumentami student składa w Biurze Obsługi Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ul. C.K. Norwida 25 pok. nr 46, do 25 października rozpoczętego roku akademickiego.

70. Student, który złożył wniosek o stypendium rektora po terminie, może je otrzymać tylko w przypadku niewypełnienia 10% limitu osób mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku oraz posiadania przez uczelnię środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

71. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzależniona od liczby zdobytych punktów:

– I kategoria   –  powyżej 10 pkt.
– II kategoria   –  9 -10 pkt.
– III kategoria   –  6 - 8 pkt.
– IV kategoria   -– 4 - 5 pkt.
– V kategoria   – 1 - 3 pkt.

72. Lista studentów, którym rektor przyznał stypendium dla najlepszych studentów jest ogłasza na wg kierunków i numerów albumów na stronie internetowej uczelni, wciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Studentowi zostanie doręczona decyzja w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego.

73. W przypadku korzystania przez studenta z urlopu dziekańskiego wypłata stypendium rektora dla najlepszych studentów następuje po podjęciu nauki po zakończonym urlopie.